อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

1.ค่าใบสมัครและสอบคัดเลือก  500 บาท
2.ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 170,000 บาท

-  ค่าลงทะเบียนแรกเข้าเป็นิสิต
-  ค่าบัตรประจำตัวนิสิต
-  ค่าธรรมเนียมพิเศษ
-  ค่าบำรุงการศึกษา
-  ค่าบำรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของสาขา
-  ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
-  ค่าสอบประมวลความรู้ (ครั้งที่ 1)
-  ค่าธรรมเนียมการศึกษาค้นคว้าอิสระ
-  ค่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน
-  ค่าสนับสนุนการศึกษาดูงานตามความต้องการของสาขา (บางส่วน)
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

แบ่งจ่าย 5 ครั้ง

1)   ภาคการศึกษาที่ 1  (40,000 บาท)  กำหนดชำระเดือน กันยายน 2552
2)   ภาคการศึกษาที่ 2  (35,000 บาท)  กำหนดชำระเดือน กุมภาพันธ์ 2553
3)   ภาคการศึกษาที่ 3  (35,000 บาท)  กำหนดชำระเดือน พฤษภาคม 2553
4)   ภาคการศึกษาที่ 4  (35,000 บาท)  กำหนดชำระเดือน ตุลาคม 2553
5)   ภาคการศึกษาที่ 5  (25,000 บาท)  กำหนดชำระเดือน กุมภาพันธ์ 2554

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม ค่าทดสอบภาษาอังกฤษ  และ

ค่าลงทะเบียนเรียนวิชา 355501 English Required by Graduate School  3 หน่วยกิต
กรณีนิสิตลงทะเบียนเรียนล่าช้า ต้องเสียค่าปรับวันละ 100 บาท

การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณค่าปรับ นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ดำเนินการจนถึงวันที่ มาดำเนินการ โดยนับวันหยุดราชการรวมเข้าด้วย เศษของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่กำหนดไว้ตามประกาศฉบับนี้ จะขอคืนไม่ได้ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนจะขอคืนได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยงดสอนรายวิชานั้นๆ

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้นำเงินฝากกับธนาคารด้วยการนำฝากทางเคาน์เตอร์ปกติ โดยใช้ “ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (Bill Payment)” ของโครงการ ที่สามารถ Download ที่เวปไซด์  http://www.exae.agr.ku.ac.th  
 หรือขอรับที่โครงการฯ ดังนี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชื่อบัญชี “โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ”
เลขที่บัญชี 374-0-00617-2  ประเภทกระแสรายวัน
แล้วส่งสำเนาคู่ฉบับใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ส่วนที่ 2) ให้กับโครงการฯ ในวันที่ลงทะเบียนของแต่ละภาคการศึกษา 

ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
จุดเด่นของโครงการ
การจัดการศึกษา
แผนการเรียน
ระยะเวลาศึกษา
สถานที่
จำนวนรับสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำหนดการรับสมัคร
เอกสารการสมัคร
การสอบคัดเลือก
ค่าธรรมเนียนมการศึกษา
ใบสมัคร